ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

KOMUNIKAT

w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z roku 2012, 2013 oraz z 2015 r.

Ustawodawca postanowił, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią.

Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz uiszczenia wpisowego i udziałów.

Każdy kto posiada w spółdzielni:

– spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

– ekspektatywę własności,

– roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,

– ułamkowy udział we współwłasności garażu,

z mocy obowiązującego prawa staje się z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 9.09.2017 r. członkiem spółdzielni.

Członkami spółdzielni stają się oboje małżonkowie, ale tylko jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie lub wspólnie się o nie ubiegają.

W przypadku nabywcy odrębnej własności, powstaje członkostwo fakultatywne, gdzie istnieje konieczność złożenia deklaracji członkowskiej jak również złożenie wypowiedzenia członkostwa.

Ustawa określa ustanie członkostwa w spółdzielni tj. w przypadku:

– wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

– zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

– zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie,

– rozwiązania umowy o budowę lokalu.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy nie mają w spółdzielniach zastosowania przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków.

Ustanie członkostwa następuje w wypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w danej spółdzielni.

Zmiany dotyczą także wygaśnięcia prawa do lokalu. Wygaśnięcie prawa do lokalu mieszkalnego następować będzie w trybie procesu sądowego.

W temacie Walnego Zgromadzenia Członków ustawa przewiduje iż może członek uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.