PLAN WAKACJI LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

  • Dzieci uczęszczające na świetlice muszą dostarczyć do działu społ-wych. odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk oświadczenia zgody będzie dostępny w Spółdzielni od 26.06.br.)
  • Zgodnie z zaleceniami GIS na  świetlicy może przebywać do 14 dzieci